Privatlivspolitik

Information om behandling af dine personoplysninger ved ansøgning om støtte ved fonden
 
Niels Due Jensens Fond til støtte af transplantation af nyrepatienter S/I (herefter fonden) og Fondens oplysningspligt følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 13, har pligt til at oplyse dig om behandlingen af dine personoplysninger, som behandles i forbindelse med din ansøgning [1]. Se information om behandling af dine personoplysninger på efterfølgende sider.
 
Hvis du har spørgsmål til behandlingen eller, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Niels Due Jensen pr. e-mail: NDJF@ormstrupgods.dk
 
Identitet

Fondens oplysninger er Niels Due Jensens Fond til støtte af transplantation af nyrepatienter S/I, CVR-NR.: 41444398, Ormstrupvej 28, DK-8850 Bjerringbro, +45 2011 2868 E-mail: NDJF@ormstrupgods.dk
 
Formål 

Fonden behandler overordnet dine personoplysninger med henblik på at kunne foretage vurderingen af, hvorvidt fonden kan yde dig økonomisk støtte, hvilket sker ud fra en samlet vurdering af dine økonomiske ressourcer og helbredsmæssige tilstand, om du har akut behov for udgiftskrævende behandling til nyretransplantation, samt eventuelt, i en overgangsperiode, efterfølgende støtte til din rekonvalsering[2].
 
Det rummer blandt andet behandling af dine personoplysninger til brug for, at fonden kan korrespondere med dig, herunder fremsætte anmodning om supplerende informationer, meddele svar på din ansøgning m.v., ligesom dine personoplysninger behandles til brug for iagttagelse af fondens retlige forpligtelser, der udspringer af databeskyttelsesretten, bogføringsloven samt øvrig relevant lovgivning.
 
Grundlag for  behandling     

Fondens behandling af dine almindelige, herunder eventuelle fortrolige personoplysninger, sker med henblik på overholdelse af fondens retlige forpligtelser[3], fondens forfølgelse af dets legitime interesser[4] samt dit givne samtykke til fondens behandling af din ansøgning[5].
 

Fonden vil behandle dit CPR-nr.[6], dine følsomme personoplysninger[7] og oplysninger om strafbare forhold[8], hvis din fondsansøgning indeholder sådanne oplysninger. I så fald vil fondens behandling af disse oplysninger ske på baggrund af dit givne samtykke.
 
Legitime interesser            

Som anført ovenfor behandler fonden nogen af dine almindelige personoplysninger i medfør af en interesseafvejning (kaldet interesseafvejningsreglen). De legitime interesser, der begrunder behandlingen er følgende:
 
1)      Fondens interesse i at kunne vurdere, hvorvidt fonden kan yde dig økonomisk støtte ,
2)      fondens interesse i at kunne korrespondere med dig,
3)      fondens interesse i opbevaringen af dokumentation til en eventuel tvist.

Dine interesser, grundlæggende rettigheder- og frihedsrettigheder, går ikke forud for fondens førnævnte legitime interesser.
 
Andre kilder

Hvis fonden påtænker, at indhente supplerende personoplysninger om dig, herunder helbredsoplysninger, fra din tidligere-, nuværende- eller en uafhængig læge, vil fonden forinden informere dig herom og indhente dit samtykke hertil. I den forbindelse vil du få oplyst, hvilke kategorier af personoplysninger, som indhentelsen vil vedrører og, hvem de indhentes fra.
 
Modtagere 

Fonden behandler din fondsansøgning i fortrolighed, og der vil ikke ske videregivelse af dine oplysninger, medmindre dette er nødvendiggjort af hensyn til varetagelse af fondens formål, eller nødvendiggjort af en pligt, som påhviler fonden.
 
Opbevaring slettefrister

Fonden vil kontinuerligt under og efter vurderingsprocessen foretage en vurdering af, hvornår opbevaring af dine personoplysninger helt eller delvist ikke længere er nødvendig i forhold til formålene, som dine enkelte personoplysninger oprindeligt blev indsamlet til.
 
Formålene med behandlingen af dine personoplysninger er beskrevet oven for.
 
Din fondsansøgning samt eventuelt indhentede supplerende oplysninger vil blive slettet efter en periode på 6 måneder, regnet fra tidspunktet for fondens afslag på din ansøgning. Dog vil dine personoplysninger, som indgår i fondens dokumentation for efterlevelse af databeskyttelseslovgivningen opbevares i 5 år[9].
 
Hvis fonden yder dig økonomisk støtte, vil dine personoplysninger, som behandles i forbindelse hermed, blive opbevaret for en periode på 3 år[10], regnet fra tidspunktet, hvor fonden ikke længere yder dig økonomisk støtte. Endvidere vil dine personoplysninger, der måtte indgå i fondens bogføringsmateriale blive opbevaret for en periode på 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører[11].

Førnævnte slettefrister kan fraviges, såfremt en helhedsvurdering af samtlige relevante forhold tilsiger andet. Til fastlæggelsen af tidsrummet vil følgende kriterier tillægges betydning:
 
·       Hvorvidt fonden har et dokumentationsbehov overfor dig eller tredjemand, herunder med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 
·       Hvorvidt opbevaringen af dine personoplysninger er nødvendigt af hensyn til behandlingen samt det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet til.
 
·       Din interesse i at personoplysningerne slettes.
 
Nødvendige informationer 

Det er frivilligt, hvorvidt du vil ansøge fonden om midler. Du har derfor ikke en egentlig pligt til at afgive personoplysninger til fonden. Dog, hvis du ikke ønsker at oplyse de påkrævede personoplysninger, som fonden forespørger, f.eks. din årlige indkomst, skal du være opmærksom på, at det ikke vil være muligt for fonden at vurdere, hvorvidt fonden kan yde dig økonomisk støtte.
 
Rettigheder

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som fonden behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15.
 
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som fonden har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for fondens generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som fonden har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 
Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som fonden behandler dine personoplysninger på.
 
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

[1] Fondens oplysningspligt følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 13.
[2] Fondens vedtægtsbestemmelse § 4.
[3] Fondens behandlingsgrundlag følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, hvormed dine personoplysninger, der er nødvendig for fondens overholdelse af dets legale pligter, kan behandles. Det omfatter f.eks. behandling af dine personoplysninger, der er nødvendige for, at fonden kan dokumentere dets iagttagelse af oplysningspligten, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 13, jf. art. 5, stk. 2.
[4] Fondens behandlingsgrundlag følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Grundlaget forklares nedenfor under punktet ”Legitime interesser”.
[5] Fondens behandlingsgrundlag følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, hvormed de personoplysninger, som du på eget initiativ har sendt til fonden, er fremsendt med dit samtykke.
[6] Fondens behandlingsgrundlag for behandling af dit CPR-nr. følger af Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.
[7] Fondens behandlingsgrundlag for behandling af dine følsomme personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. artikel 6, stk. 1, litra a.
[8] Fondens behandlingsgrundlag for behandling af oplysninger om strafbare forhold om dig følger af Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 1. pkt.
[9] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[10] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[11] Bogføringslovens § 10, stk. 1.