Fondens formål

Niels Due Jensen´s almennyttige fond arbejder for, at det danske hospitalssystem skal tilbyde danske nyrepatienter, som er godkendt til nyretransplantation i Danmark og har en ikke matchende donornyre godkendt til transplantation i Danmark, at de kan få tilbudt at indgå i et udenlandsk nyrebyttesystem.

Endvidere arbejder vi for, at staten vil afholde de omkostninger, som er forbundet med en transplantation i udlandet. Naturligvis under forudsætning af, at den pågældende patient ikke modtager eller forventes at kunne modtage en donornyre i Danmark inden for rimelig tid.

Indtil de danske nyrepatienter får denne rettighed, vil Niels Due Jensens almennyttige fond hvert år donere midler til at støtte personer med bopæl i Danmark, der ud fra en samlet vurdering af egne økonomiske ressourcer og helbredsmæssig tilstand, har et akut behov for udgiftskrævende behandling til nyretransplantation, samt eventuelt, i en overgangsperiode, støtte den enkelte patients rekonvalescens.

Patienten forventes at have en levende organdonor, men som ikke vævstypemæssigt passer. Er du i målgruppen, kan du sende en begrundet ansøgning med kort beskrivelse af din situation, hvorefter to speciallæger i nyresygdomme vil foretage en fortrolig situationsvurdering af din nyresituation, inden den forelægges for fondens bestyrelse.

NDJ_Formand

Niels Due Jensen, Formand

Vi vil gøre en forskel for danske nyresyge med nyrebytte

I Danmark findes der tre ventelister mhp. nyretransplantation via Scandiatransplant, nyresyge kan være skrevet op til:

  • Nekronyre – nyre fra en afdød
  • Nyrebytteprogrammet STEP
  • Scandiatransplant´s akutliste – nyresyge med behov for hurtig transplantation f.eks. pga. at muligheder for dialyse er ved at være udtømte.

Niels Due Jensens Almennyttige Fond bygger på et indædt ønske hos Niels Due Jensen om at kunne gøre en forskel for danske nyresyge tilmeldt nyretransplantation og som har en ikke-forligelig donor, som er parat til at afgive sin ene nyre.

Fondens mål er at tilbyde danske nyrepatienter mulighed for at blive transplanteret i USA, i de tilfælde dette ikke er muligt i Danmark pga. den mindre population og derved donationsmulighed.

Samtidig ønsker fonden ikke at udvande det danske nyrebytteprogram, hvorfor det er en forudsætning for at komme i betragtning til støtte til det amerikanske nyrebyttesystem, at den nyresyge har været tilknyttet det danske nyrebytteprogram i mere end 6 måneder uden at have fået tilbudt transplantation.

Det amerikanske center, som fonden samarbejder med, er førende indenfor nyrebytte, og har stor erfaring i nyrebytte med adskillige modtagere og donorer af nyrer – involveret samtidigt, for at få byttekabalen til at gå op.

Er du kandidat til nyrebytte i udlandet?

Sådan foregår nyrebytte i udlandet

Den nyresyge skal sammen med sin ikke-forligelige donor have deltaget i minimum to runder af det danske nyrebytteprogram STEP mhp. at opnå et skandinavisk nyrematch og samtidigt være opskrevet til nekro-nyre donation.

Den nyresyge og dennes ikke-forligelige donors data, vurderes mhp. om de opfylder kriterier for komme i betragtning i USA. Kan fonden imødekomme ansøgningen, vil den nyresyge og dennes ikke-forligelige donor modtage detaljeret gennemgang af alt omfattende.

Gennem et detaljeret interview af den ikke-forligelige donor sikres, at dennes ønske om donation er frivilligt. Efterfølgende planlægges et 5 dags udredningsprogram i USA for både donor og den nyresyge.

Derefter forelægges resultaterne fra de 5 dages udredningsprogram ved det amerikanske nyrecenters ugentlige transplantationsmøder mhp. det videre forløb. Herunder især opdatering af nyresyges og donors data i omfattende IT-system for nyrebytte.

Viser det sig, at nyrebyttet kan realiseres, fastlægges datoen for operation, og den nyresyges danske nefrologiske center orienteres, så de kan framelde den nyresyge danske ventelister.